Category Archives: Kaki & Tangan Palsu

JAIPUR FOOT (BK) / KAKI PALSU

kaki palsu

ABOVE ELBOW MYO ELECTRIC HAND / TANGAN PALSU

tangan palsu

Code : YTPD-AEME

ABOVE ELBOW MECHANIC HAND / TANGAN PALSU

tangan palsu

Code : YTPD-AEMH

ABOVE ELBOW COSMETIC HAND / TANGAN PALSU

tangan palsu

Code : YTPD-AECH

BELOW ELBOW MYO-ELECTRIC HAND / TANGAN PALSU

tangan palsu

Code : YTPD-BEME

BELOW ELBOW MECHANICAL HAND / TANGAN PALSU

tangan palsu

Code : YTPD-BEMH

BELOW ELBOW COSMETIC HAND TYPE B / TANGAN PALSU

tangan palsu

Code : YTPD-BECH

Bahan : Pakai Silicone

BELOW ELBOW COSMETIC HAND TYPE A / TANGAN PALSU

tangan palsu

Code : YTPD-BECH

Bahan : Karet